Spillemidler, økonomi og rapportering

Fylkeskommunen mottar Vestfolds andel av spillemidler. 1/3 av midlene overføres til kommunene etter en nøkkel gitt av Kultur- og kirkedepartementet. Spillemidlene er øremerket kunst og kultur til elevene og kan ikke brukes til administrasjon eller kompetansetiltak. Kommunen har i tillegg egne midler til å administrere og drifte egen Dks-plan ut over de tildelte spillemidlene.

Det er knyttet strenge krav til bruk og dokumentasjon av spillemidler i Dks. Tildelingsbrevet, som sendes kommunene i slutten av juli skisserer særskilte satsningsområder og forutsetninger for utbetaling av spillemidler. 

Kommunene får sin tildeling etter:
Innsending og godkjenning av plan og utviklingstiltak for kommende skoleår.
Frist medio august hvert år.
Rapportering av foregående skoleår. Rapporteringsverktøyet på nett skal brukes. Frist primo februar hvert år.

Innsending og godkjenning av plan og utviklingstiltak
En kortfattet plan over kommunens program og utviklingstiltak leveres igjennom det digitale verktøryet PORTALEN. Brukernavn og passord mottas etter henvendelse til Vestfold fylkeskommune. Programmet legges ut på nettsiden til kommunen/fylkeskommunen(KSYS). Trykte program/plakater sendes fylkeskommunen.

Rapportering
Rapporteringsverktøyet via www.dksrapportering.no brukes.
For nærmere utfylling av rapporten se: Rapportering kommunene.

Rapporteringwww.dksrapportering.no

Renteinntekter
Tildelinger på over kr 100 000 plasseres på rentebærende konto, eller renteinntekter beregnes og gis som et tilskudd til formålet. 


Alle veiledninger og maler ligger på nettsiden til Dks Vestfold, www.dksvestfold.no, under fanen: for grunnskolen