DKS i Vestfold

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN skal gi barn og unge profesjonelle kunstmøter og kultur- opplevelser i hverdagen.

Livslysten og flyvedyktig

Verdier i Den kulturelle skolesekken:

- Pirrende

- Inspirerende

- Bevisstgjørende

- Mangfoldig

- Av høy kvalitet

Pirrende dekker selve møtet med kunstneren, inspirerende er virkningen i etterkant, bevisstgjørende er det som skjer over tid. Mangfoldig viser til det komplekse, sammensatte tilbudet og av høy kvalitet viser hvilket nivå vi skal ligge på

Vestfold - et annerledes kulturfylke

Å utvikle Den kulturelle skolesekken i Vestfold er et av de viktigste tiltakene for å utvikle Vestfold til et kulturfylke. En slik langsiktig satsing vil danne grunnlag for etablering og utvikling av et bredt spekter profesjonelle kunstformidlingsmiljøer i fylket, samtidig som det vil være et positivt utviklingsarbeid for å knytte kommunene tettere sammen og bidra til bedre felles ressursutnytting. På den måten vil utviklingen av DKS være med på å skape en helt ny regional kulturpolitikk.

DKS er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene. Ulike nettverk og møteplasser på tvers av forvaltningsnivåer er etablert. Et godt samarbeid mellom kultur- og skolesektor på alle nivåer er en forutsetning.
 

Bredde og regularitet

Den kulturelle skolesekken er en bred og systematisk satsing på profesjonell kunst- og kulturformidling i grunnskolen. Programmet er tematisk og aldersmessig knyttet til skolen læreplanverk, og sikrer at alle elver som går ut av grunnskolen i Vestfold har med seg:

- god lokalkunnskap knyttet til historien og det estetiske miljø

- varierte opplevelser knyttet til uttrykksformene film, teater, dans, musikk, litteratur,  billedkunst, skulptur og arkitektur

For alle elever

Den kulturelle skolesekken er en obligatorisk ordning der alle grunnskolene i Vestfold deltar - 28 600 elever fordelt på 10 klassetrinn. I regi av fylkeskommunen får elevene oppleve:

- Teater og danseforestillinger, en forestilling 1.-10. trinn

- Konserter, en konsert 1.-10. trinn

- Billedkunst, to valgfrie trinn

- Kulturarv - Viking for en dag, 6. trinn

- Litteratur, 7. trinn

- Film, 10. trinn


I tillegg kommer en rekke tiltak i regi av den enkelte kommune.

Utvidet kompetanse

Vi trenger lærere som kan og vil bruke kunst- og kulturopplevelser aktivt i undervisningen. Vi trenger kunstnere med forståelse og lyst til å entre skolen som arena. I samarbeid må det legges opp til systematisk kompetanseheving knyttet opp mot aktivitetene i Den kulturelle skolesekken.
 

Styringsgruppa og utviklingsarbeidet

Assisterende kulturdirektør i Vestfold fylkeskommune, Else Blom, Instituttleder ved Høyskolen Sørøst Norge, Geir Salvensen, Kjell Jensen fra KS, Kari Evensen, utdanningsdirektør hos fylkesmannen og Kjellaug Lien, rektor ved Ramnes skole utgjør styringsgruppen for prosjektet i vårt fylke. Daglig drift og sekretariat er tillagt fylkeskommunen ved Kultur, idrett og friluftsliv.

FNs konvensjon om barns rettigheter

Barnet har rett til å delta i kunst- og kulturliv.

Kommunale planer

Vestfolds modell for Den kulturelle skolesekken vil ha læreplanen for grunnskolen, Kunnskapsløftet; som basis. Den vil ha som målsetting å være identitetsskapende i forhold til vårt fylke og den vil kreve et engasjement fra kommunene som ønsker å delta. Deltagerkommunene må ha utviklet en systematisk plan for kunst- og kulturformidling til grunnskoleelevene, forankret i kommunens øvrige planer. Fylkeskommunens tiltak vil være et supplement til denne. Planen skal ha to hoveddeler, en del som handler om lokalkunnskap, lokalhistorie og identitet i forhold til bosted. Den andre delen gir elevene opplevelser i forhold til profesjonell kunst; musikk, scenekunst, billedkunst, film osv.

Samarbeid

Den kulturelle skolesekken er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene. Et godt samarbeid mellom kultur- og skolesektor på alle nivåer er en forutsetning.

I Vestfold bidrar fylkeskommunen med:

- Vikingprosjekt for alle 6. klassinger

- Felles turneer med kunstpresentasjoner av høy kvalitet

- Etablering av faglige nettverk

- Informasjon og idéformidling

- Erfaringsutveksling

- Kompetanseutvikling innen kunst- og kulturområdet blant skoleledere og lærere