vestfold

Kulturkontakter

Stefan Brunvatne @ Vestfold // 17.09.08

Hver skole oppnevner en kulturkontakt til å ha hovedansvaret for skolens DKS-arrangementer. Kulturkontakten er koordinator for både vaktmester, lærere og kontorpersonale i forbindelse med kunstnerbesøket.

Kulturkontaktens oppgave
Kulturkontaktens hovedoppgave er å koordinere forberedelsene til og den praktiske gjennomføringen av arrangementet, gi informasjon til dem som trenger den, tilrettelegge for forestilingen, vite at alt det praktiske er forberedt og på plass, ha ansvar for kunstnerne fra ankomst til avreise – alt i alt sørge for at alt ligger til rette for et så vellykket arrangement som mulig.  

I forkant av en forestilling:
Holde seg orientert om tilbudet fra fylkeskommunen gjennom å følge med på hva som kommer til skolen og når det kommer. Avklar med rektor/ledelse at kulturkontakten får frigitt tid fra undervisning og andre plikter i det tidsrommet skolen har satt av til arrangementet.

  • Informer rektor, lærere og vaktmester om at skolen får besøk av kunstnere/kunstformidlere, hvilket kunstuttrykk det er og navnet på forestillingen i god tid på forhånd. Det bør være faste møter ved skolen der de ulike DKS-tiltakene blir gjort kjent og diskutert. Sørg for at turnéplanene blir tatt med i planleggingsmøter for kommende skoleår Husk på at lærerne skal informere sine klasser om hvilket besøk som kommer til skolen og at de gjør nødvendige forberedelser med eventuelt informasjonsmateriell.
  • Kulturkontakten skal sikre at ting blir gjort, men det er ikke meningen at vedkommende skal gjøre alt arbeidet alene. Det krever et tett samarbeid med for eksempel vaktmester og elevverter.
  • Å skape forventning hos elevene. Dette er grunnleggende for et godt møte mellom elevene og kunstnerne, og kunstopplevelsens kvalitet avhenger av dette.
  • Være dialogpartner for en kontinuerlig utvikling av tilbudet fra fylkeskommunen til skolene. 

 

I forbindelse med forestillingen:

  • Når? Hva? Hvor? For hvilke klasser? Hvor mange på hver forestilling?
  • Dobbeltsjekk faktaark.
  • Klargjør og deleger arbeidsoppgaver: hvem gjør hva og når.
  • Sørge for at alt praktisk er tilrettelagt for besøket.
  • Vær tilgjengelig for utøverne og elevverter. 

 

Etter forestillingen:

  • Ha ansvar for at tilsendte evalueringsskjema returneres.


Fylkeskommunens DKS-team er åpen for all tilbakemelding som kan bedre tilbudet til skolene og enkelteleven, og tar gjerne imot innspill og ønsker som kan bedre våre rutiner og det tilbudet vi gir. Vi er avhengig av at skolene gjør det samme gjennom å sørge for å ha interesserte og orienterte kulturkontakter.

Vestfold fylkeskommune ønsker å styrke nettverket av kulturkontakter og heve kompetansen ved å avholde kulturvertkurs og invitere til samlinger som for eksempel DKS-konferansen.